Làm sao để trích khấu hao tài sản cố định cho doanh nghiệp

Khấu hao được hiểu là việc tính toán, định giá và phân bổ có hệ thống giá trị của tài sản cố định do sự hao mòn sau một quãng [...]

Chi phí lãi vay có được trừ khi đầu tư hay không?

Chi phí lãi vay là khoản chi phí khá phổ biến, hiện nay có nhiều doanh nghiệp thường đi vay khá nhiều khoản để mở rộng hoạt động kinh doanh [...]

Nghĩa vụ thuế khi góp vốn bằng tài sản

Thuế là khoản nghĩa vụ bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Trong đó, [...]

Các giao dịch cần kiểm soát trong doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 đã căn cứ từ những yếu tố hình thành nên một giao dịch có khả năng tư lợi cần kiểm bị kiểm soát trong doanh nghiệp [...]

Sở hữu chéo trong doanh nghiệp và những rủi ro phát sinh

Hiện nay, sở hữu chéo trong các doanh nghiệp vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong quản lý nhà nước về kinh doanh, thương mại. Nhiều doanh nghiệp vẫn [...]

Giao dịch liên kết và hệ quả pháp lý đối với doanh nghiệp

Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập đòi hỏi phải có một hành lang pháp lý đầy đủ để [...]
l28utwbleqmohfnu
ChuyenMuc
Quản lý tin tức