Thủ tục đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại C

Trang thiết bị y tế loại C là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao được các cơ sở đủ điều kiện phân loại [...]

Thủ tục đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại B

Trang thiết bị y tế loại B là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình thấp được các cơ sở đủ điều kiện phân loại [...]

Đăng kí cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Trang thiết bị y tế được phân loại gồm 2 nhóm được phân làm 4 loại dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ [...]

Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A

Trang thiết bị y tế loại A là các loại trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp nhất được các cơ sở đủ điều kiện phân [...]

Thủ tục đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại D

Trang thiết bị y tế loại D là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao được các cơ sở đủ điều kiện phân loại [...]
l2a4jsvz9aa2u4gd
ChuyenMuc
Quản lý tin tức
l2a4ijwc8052ovle