Có được thuê giấy phép kinh doanh rượu của người khác không?

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và phải được cấp Giấy phép bán lẻ rượu.

male-small-business-owner-working-checkout-counter-workshop.jpg

Căn cứ pháp lý: 

  • Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019;
  • Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Giải đáp từ VIVALAW:

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và phải được cấp Giấy phép bán lẻ rượu. Đối với những trường hợp doanh nghiệp không có giấy phép bán lẻ rượu những vẫn tiến hành các hoạt động kinh doanh thì pháp luật sẽ có những chế tài nhất định.
 
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu thì hành vi “Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu” là hành vi bị pháp luật cấm. Vi vậy doanh nghiệp muốn kinh doanh rượu bia sẽ phải tự thực hiện thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu bia cho đơn vị mình chứ không được thuê từ người khác.
6436d6cfa39762c93b86.jpg
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2gzxflv1uhdhob0
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs