Giấy phép bán lẻ rượu có thời hạn bao lâu?

Khoản 20 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP có quy định: “Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.”

usa-october-2019-liquors-spirits-wine-shop-alcohol-drinking-red-white-import-wine-bottles-selling (1).jpg

I. Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 17/2020/NĐ-CP;

  • Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

II. Giải đáp từ VIVALAW

Khoản 20 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP có quy định: “Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.”

Như vậy, thời hạn của giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.

Khoản 1 Điều 27 Nghị định 105/2017/NĐ-CP có quy định về cấp lại giấy phép kinh doanh rượu trong trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: “Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.”

Như vậy, trước khi hết hạn 30 ngày, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bán lẻ rượu. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

III. Công việc Vivalaw thực hiện

  1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến Bán lẻ rươụ tại Việt Nam;

  2. Cung cấp đến khách hàng một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định pháp luật;

  3. Đại diện Quý khách nộp và theo dõi hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  4. Nhận kết quả và bàn giao kết quả Giấy phép bán lẻ rượu đến khách hàng.

6436d6cfa39762c93b86.jpg

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2gzn2cvgti97lw2
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs