Ký hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp có được không?

Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

12.jpg

Căn cứ pháp lý:

Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:
“Điều 18. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
2. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.
3. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.”

Giải đáp từ VIVALAW:

Theo đó, “Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp” hoàn toàn được ký kết hợp đồng để phục vụ cho quá trình cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý: Việc giao kết các hợp đồng phải vì lợi ích và phục vụ cho công ty. Nếu người thành lập nhân danh mình giao dịch vì lợi ích cá nhân trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp hoặc giao dịch sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh thì đều không coi là giao dịch trước đăng ký doanh nghiệp.
6436d6cfa39762c93b86.jpg
 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2g0h59he3ncpnzq
TinTuc
l0v1vz340ukp9eng